Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล

จำนวนผู้เข้าชม : 405 ครั้ง


วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 คณาจารย์ นำโดยอาจารย์พันเอกหญิง ดร.กัลยา ไผ่เกาะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล โดยมีพลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.สายสมร เฉลยกิตติ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการดูแลมาตรฐานและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ณ สภาการพยาบาล

Recent Posts