Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ติวเข้ม พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ที่รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อจากทวนสอบเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา

จำนวนผู้เข้าชม : 448 ครั้ง


กรมวิทย์ฯ ติวเข้มวิธีการทวนสอบเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา ให้กับ รพ.สต. ในเขตสุขภาพที่ 7 นำร่องเป็นเขตสุขภาพแรก เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทวนสอบเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดกาฬสินธุ์และร้อยเอ็ด” โดยมี นางสาวพรทิพย์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น นายยุทธนา บางม่วง รองผู้อำนวยการ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ และมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ร่วมพิธี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ จึงได้ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร และภาคีเครือข่าย จัดการอบรมและถ่ายทอดมาตรฐานวิธีการทวนสอบเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาให้กับพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ที่รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อจากโรงพยาบาลแม่ข่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดกาฬสินธุ์และร้อยเอ็ด จำนวน 427 แห่ง เพื่อให้มีความรู้และทักษะการทวนสอบ เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาด้วยตนเอง ก่อนนำไปใช้งาน ทำให้ผลการตรวจวัดมีความถูกต้องแม่นยำ

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ชนิดพกพา หรือ กลูโคมิเตอร์ เป็นเครื่องมือแพทย์ชนิดพกพา สำหรับตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด โดยการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วหรือจากแหล่งเลือดอื่นที่เหมาะสม ผลของค่าน้ำตาลกลูโคสจะแสดงบนหน้าจอของเครื่องวัด ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา เพื่อการตรวจคัดกรองและติดตามผลการรักษาโรคเบาหวานเป็นจำนวนมาก และมีโอกาสที่ผลการตรวจจะมีความผิดพลาด ซึ่งอาจเกิดจากเครื่องมือ 

         


 นายแพทย์ปิยะ กล่าวต่ออีกว่า การอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทวนสอบ เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติการทวนสอบเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา ตั้งแต่ขั้นตอนประเมินคุณภาพเบื้องต้นของแต่ละเครื่องกับแผ่นตรวจด้วยน้ำยาควบคุมคุณภาพ การประเมินความเที่ยงและความแม่นของเครื่องแต่ละเครื่อง กับแผ่นตรวจด้วยวัสดุอ้างอิงน้ำตาลกลูโคสในตัวอย่างเลือดความเข้มข้น 3 ระดับ (Low Medium High) การอ่านผลและบันทึกผลการทวนสอบเครื่อง พร้อมกันนี้ได้มอบคู่มือมาตรฐานวิธีการทวนสอบเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา สำหรับผู้เข้าอบรม เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับนำไปประเมินประสิทธิภาพความเที่ยง และความแม่นยำของเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาด้วยตนเอง

      “กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายมุ่งเน้นในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญของการดูแลสุขภาพชุมชนสู่โรงพยาบาล ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน” นายแพทย์ปิยะ กล่าว

     

Recent Posts