Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม : 512 ครั้ง


ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ 2565 ครั้งนั้นสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจาณาและอนุมัติให้่  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   และท่านจะเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติส่วนตัว 


ศาสตราจารย์ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล เกิดเมื่อวันที่ 21กรกฎาคม พ.ศ. 2497  ที่ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บิดาชื่อ นายชื้อ คุณาพร มารดาชื่อ นางเง็กลั้ง คุณาพร เป็นบุตรสาวคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 8 คน ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุลสมรสกับ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล อาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุตรสาว 1 คนคือ  แพทย์หญิง ชมพูนุท คุณาวิกติกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา สมรสกับ นายมงคล ติระดิเรก  ผู้อำนวยการโรงเรียนศุภปัญญาจังหวัดเชียงราย และบุตรชาย 1 คน คือนายแพทย์กฤดา คุณาวิกติกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา


 ประวัติการทำงาน


พ.ศ. 2519  อาจารย์ตรี ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2522  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2532  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภาควิชาบริหารการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2543 รองศาสตราจารย์  ภาควิชาบริหารการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.2551 ศาสตราจารย์  ภาควิชาบริหารการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2554  ศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2555 ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ )  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 

ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม
1. สำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต(การพยาบาล) และประกาศนียบัตรการผดุงครรภ์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2519

2. สำเร็จการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการพยาบาล) บัณฑิตวิทยาลัย    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ.2529
3. สำเร็จการศึกษา Doctor of Philosophy (Nursing Service Administration)  University of Alabama at Birmingham, USA  พ.ศ.2537
4. Post Doctoral (Research Fellow), Certificate School of Public Health, Harvard University, USA
5. ฝึกอบรม Perinatal Nursing ณ Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Heidelberg University, West Germany  พ.ศ.2531
6. ฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 พ.ศ.2540
7. ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหาร CEO มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2547
8. ฝึกอบรมหลักสูตร The Leadership Grid มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2548
9. ฝึกอบรมหลักสูตร Responsible Conduct in Research จาก School of Public Health, Harvard University, USA พ.ศ. 2551
10. ฝึกอบรมหลักสูตร Strengthening Human Resources for Health and Health System จาก   School of Public Health, Harvard University, USA  พ.ศ. 2552
11. ฝึกอบรมหลักสูตร Decentralization จาก   School of Public Health, Harvard University, USA พ.ศ. 2552
12. ฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2554

การบริหารงานที่สำคัญ
1.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2554-2555

2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544-2548, 2548-2551,2555-ปัจจุบัน
3. รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2554
4. รองคณบดี ด้านวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2540-2544
5. ประธานกรรมการอำนวยการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551-2552
6. ประธานกรรมการอำนวยการ คณะศิลปะสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551-2552
7. ประธานกรรมการอำนวยการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551-2552
8. ประธานกรรมการอำนวยการ สถาบันวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551-2531
9. ประธานกรรมการอำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551-2552
10. ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544-2551, 2555-ปัจจุบัน
11. ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ.2544-2551,2555-ปัจจุบัน
12. ประธานที่ประชุมอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2538-2539
13.ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (ภาคพิเศษ) พ. ศ. 2540-2545
14. ประธานคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544-2551
15. ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2544-2551,2555-ปัจจุบัน
16. ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544-2552
17. ประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ (CMB) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544-2551, 2555-ปัจจุบัน
18. กรรมการประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2546-2547, 2550-2552
19. กรรมการอำนวยการหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544-2551
20. กรรมการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2537-2538
21. กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (ภาคปรกติและภาคพิเศษ)  พ.ศ. 2537-2551
22. กรรมการสภาอาจารย์ ประเภทเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ.2539-2541
23. กรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2540-2551
24. กรรมการบริหารศูนย์วิจัยทางการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2544-2546
25. กรรมการอำนวยการสถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2545-2551,2555-ปัจจุบัน
26. กรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพสถานบริการสุขภาพ พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน
27. Director, World Health Organization Collaborating Center in Nursing and Midwifery Development พ.ศ. 2546-2552, 2555-ปัจจุบัน
28. Board of Directors, International Virtual Nursing School(IVINURS) พ.ศ. 2547-2549
29. Board of Directors, International Network for Doctoral Education   for  Nursing (IDEN) พ.ศ. 2546-2550
30. ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจาก CMB พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน
31. ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจาก CMB พ.ศ. 2546-2551
32. กรรมการติดตามส่งเสริมและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน
33. กรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2549-2551
34. กรรมการศูนย์วิศวกรรมชีวะการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน


การบริหารงานอื่นๆ
1. กรรมการสภาการพยาบาล 2557-2561
2. กรรมการบริหารสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2558-2561
3. ประธานคณะอนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์ สภาการพยาบาล พ.ศ.2557-2561
4. กรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2556-5561
5. ที่ปรึกษา คณะกรรมการสภาการพยาบาล พ.ศ. 2553-2557
6. ที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการสอบความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  พ.ศ. 2553-2557
7. กรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานบริการพยาบาล(สรพ) พ.ศ. 2555-2557
8. กรรมการกลั่นกรองพยาบาลดีเด่น สภาการพยาบาล พ.ศ. 2553
9. กรรมการศูนย์ส่งเสริมและรับรองคุณภาพการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล พ.ศ. 2557
10. กรรมการจริยธรรมการวิจัย สภาการพยาบาล  พ.ศ. 2553-2557
11. อนุกรรมการเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ สภาการพยาบาล พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน
12. นายกผู้ก่อตั้งสมาคมบริหารการพยาบาล พ.ศ. 2547-2549
13. นายกผู้ก่อตั้งสมาคมพยาบาลเกียรติคุณแห่งประเทศไทย (Thailand Nursing Honor Society at Large) พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน
14. President, Sigma Theta Tau International Nursing, Thailand Phi Omega at-Large พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
15. กองบรรณาธิการวารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research สภาการพยาบาล พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน
16. กองบรรณาธิการวารสาร การพยาบาลและสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน
17. กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2553-ปัจจุบัน
18. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สมศ. สภาการพยาบาล และอื่นๆ 
      รวมทั้งการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการทำวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก อาจารย์และบุคลากรจากสถาบันอื่นจำนวนมากและการประเมินผลงานวิชาการของบุคลากรในสถาบันต่างๆ
19. Short term Consultant for WHO in Health Promotion, A Basic Nursing Curriculum Development  at  Switzerland, Myanmar , Bhutan, Sri Lanka,
20.Editorial Board, Journal of Nursing and Health Sciences, พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน
21. Editorial Board, Journal of Nursing, Brazil พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน
22. Executive Committee, East Asia Forum of Nursing Scholars, พ.ศ. 2549-2552
23. Adjunct Professor, University of Western Sydney, Australia พ.ศ. 2546-2551
24. Chair, Steering Committee  for Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน
25. Representative of Thailand Nursing Organizations to join at World Health Assembly, Geneva, Switzerland


รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
1. รางวัล Carter Award for Alabama Association  Women in Education  (AAWE) USA พ.ศ. 2536

2. รางวัล Phi Beta Delta (Honor Society for International Scholars) Beta Nu ChapterUniversityof Alabama at Birmingham (UAB), USA พ.ศ. 2536
3. รางวัล Phi Kappa Phi (Honor Society) for academic excellence , University of Alabama at Birmingham, USA พ.ศ. 2536
4. รางวัล Sigma Theta Tau International Society in Nursing, Nu Chapter Membership Inductee, University of Alabama at Birmingham, USA พ.ศ. 2539
5. รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภท ผู้บริหารการศึกษาพยาบาล    สภาการพยาบาล พ.ศ. 2547
6. รางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น  สาขาบริหารองค์กรการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2548
7. Certificate of Appreciation for International LeadershipUniversity of Washington, Seattle,USA  พ.ศ. 2550
8. โล่ประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.  2552
9. รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ ๕๐ ปี คนดีศรีพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2553
10. รางวัล  Visionary Leader in Nursing and Health Care,  The University of Alabama at Birmingham (UAB), School of Nursing, USA  พ.ศ. 2553
11. รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2553 ประเภทอาจารย์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2554
12. International Nurse Researcher Hall of Fame, Sigma Theta Tau International Honor Society ofNursing, USA พ.ศ. 2554
13. รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ประชุมประธานสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย (ปอมท) พ.ศ. 2554
14. รางวัลเชิดชูเกียรติ ๕๐ ปี ๕๐ คนดีศรีสมาคมพยาบาล  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ พ.ศ. 2555
15. Fellow of American Academy of Nursing (FAAN), American Academy of Nursing  พ.ศ. 2556
16.โล่ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ ศ.11)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2557
17. Guest  Professor,  Kunming Medical University, PR  China 2558-2563

18. รางวัลกองทุนอธิการบดี  กลุ่มผู้บริหารระดับสูง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    พ.ศ. 2559

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธันวาคม พ.ศ. 2525            จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ( จ.ช.)

5 ธันวาคม พ.ศ. 2527           ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ( ต.ม.)
5 ธันวาคม  พ.ศ. 2531           ตริตาภรณ์ช้างเผือก ( ต.ช.)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2533           ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม.)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2537           ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช.)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2544           ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  ( ป.ม.)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2544           เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.พ.จ.)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2547           ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2552           มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2557           มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)

Recent Posts