Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มช. และสถาบันสมทบ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 57

จำนวนผู้เข้าชม : 419 ครั้ง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แสดงความชื่นชมและยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถาบันสมทบทุกท่าน ที่ประสบความสำเร็จทางการศึกษา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 57 โดยแบ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับบัณฑิต จำนวน 173 คน ระดับมหาบัณฑิต จำนวน 72 คน และ ระดับดุษฏีบัณฑิต จำนวน 11 คน ระดับบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 48 คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 36 คน เหรียญรางวัลเรียนดี ตลอดหลักสูตร เหรียญทอง จํานวน 12 คน และ เหรียญเงิน จํานวน 36 คน

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบ ระดับบัณฑิต ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จำนวน 113 คน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จำนวน 130 คน และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จำนวน 81 คน รวมทั้งสิ้น 580 คน บัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่ายิ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์พร้อมด้วยสติปัญญา ทักษะในวิชาชีพ นับเป็นความรู้ที่คู่คุณธรรมและจริยธรรม พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ให้เจริญเท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสังคมโลก ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ จากสถาบันสมทบทุกท่าน จะได้นำเอาความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และ ประสบการณ์อันมีค่าที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และ พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อ ชีวิต ครอบครัว วิชาชีพ สังคม ตลอดจนประเทศชาติ และ ที่สำคัญสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนหลักแห่งความขยัน ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา เข้มแข็งอดทน รวมทั้งต้องเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต และ สามารถฟันฝ่าต่ออุปสรรคต่างๆ ไปได้


 

Recent Posts