Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

“ ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ที่ผ่านการประเมินระดับ NQA Class”

จำนวนผู้เข้าชม : 912 ครั้ง


วันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 อ. อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ พร้อมด้วยทีมนักวิชาการพยาบาลจากกองการพยาบาล ดร. กนกพร แจ่มสมบูรณ์, อ. โสภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์,อ. อุไรพร จันทะอุ่มเม้า อ. พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์, อ. ยุรีพรรณ วณิชโยบล เข้าประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โดยมีนายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้การต้อนรับในการเยี่ยมประเมินครั้งนี้

Recent Posts