Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่ ชุมชนเคหะท่าทราย เขตหลักสี่

จำนวนผู้เข้าชม : 414 ครั้ง


วันที่ 19 กันยายน 2565


คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตสำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น ได้จัดกิจกรรม เสริมความรู้ คู่การปฏิบัติ นำสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร ออกกำลังกาย ทำจิตใจให้แจ่มใส ดูแลสุขอนามัยส่วนตัว และมีความสุขกับงานอดิเรก ให้กับผู้สูงอายุ ในชุมชนเคหะท่าทราย เขตหลักสี่ 


 


 

ทั้งนี้ รองศาตราจารย์ ดร. อรพรรณ โตสิงห์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และหัวหน้าพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ได้เข้าร่วมการเปิดโครงการ. โดยได้รับความร่วมมือจากประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้สูงอายุในชุมชน

ร้อยเอก เกษม ประธานชุมชน เปิดเผยความในใจว่า คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ทำประโยชน์แก่ชุมชนในเขตหลักสี่มาอย่างต่อเนื่อง อาจารย์พยาบาลได้นำนักศึกษาเยี่ยมสำรวจปัญหา  ช่วยเหลือคนไข้ติดเตียง ทำแผลเรื้อรัง ให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางไลน์ จนเหมือนครอบครัวเดียวกัน

อาจารย์ ชุลีกร ปัญญา ที่ปรึกษาโครงการกล่าวว่า วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ทำให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในสถานการณ์จริง ปรับเปลี่ยนวิธีการไปตามความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละคน เป็นการเข้าถึง และเป็นที่พึ่งของชุมชนอย่างแท้จริง

คุณประคอง หนึ่งใน อาสาสมัครสาธารณสุข ระบุว่า กิจกรรมทุกอย่างทำได้จริง ทำได้ง่าย เกิดประโยชน์ และเอาไปสอนประชาชนต่อได้


 

Recent Posts