Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

วันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ.2565 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกได้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ปีที่ 59 “ Healthcare Resilience: Sustainability and Strengthening for Emerging for Diseases “

จำนวนผู้เข้าชม : 390 ครั้ง


ในวันนี้ 17 สิงหาคม 2565 พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ นขต.วพบ. ร่วมพิธีเปิด ณ.ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ อาคารกองการศึกษา วพบ.


 


 


 


 

 

ภายในงานสถาปนาฯมีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับสถาบันเจ้าภาพร่วม จำนวน 19 สถาบัน 6 ประเทศ และมอบโล่รางวัลให้กับผู้มีอุปการคุณกับ วพบ. 

การจัดประชุมครั้งนี้ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางสุขภาพ และการศึกษาทางการพยาบาลอย่างกว้างขวาง นำไปบูรณาการ และปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพร้อมในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ และความท้าทายด้านสุขภาพอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ยังได้จัดกิจกรรมดนตรีในสวนขึ้น โดยนักเรียนพยาบาล ชมรมดนตรี การแสดง และนาฏศิลป์ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกเพื่อให้นักเรียนพยาบาลได้แสดงความสามารถ ฝึกภาวะผู้นำ การทำงานร่วมกัน อีกทั้งส่งเสริมพัฒนา Soft skill และสร้างความสุขร่วมกัน

Recent Posts