Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 คณะพยาบาลศาสตร์ราชณวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

จำนวนผู้เข้าชม : 381 ครั้ง


วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ราชณวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตหลักสี่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  ณ   คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นและศูนย์การเรียนรู้และบริการสุขภาพชุมชนคณะพยาบาลศาสตร์. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดร่วมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพราชณวิทยาลัยจุฬาภรณ์. ศูนย์บริการสาธารณสุข 53. ชมรมรักษ์สุขภาพ และอาสาสมัครสาธารณสุข

มีผู้สูงอายุจากชุมชนเคหะท่าทราย ชุมชนชินเขต. ชุมชนพงษ์เพชรพัฒนา. ชุมชนกมลนิเวศน์. ชุมชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน. ซึ่งผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมทุกคนได้รับการตรวจร่างกาย. ประเมินความเสี่ยง. ประเมินภาวะโภชนาการ. ได้รับคำแนะนำเรื่องการรับประทานอาหาร. การป้องกันการพลัดตกหกล้ม.


 

จากการสอบถามพบว่าผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความพึงพอใจ. ได้รับความรู้และเกิดความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการพลัดตกหกล้ม.

นายเกษม. เครือแดง. ประธานชุมชนเคหะท่าทรายได้กล่าวว่า. การมีคลินิกพยาบาลที่ตั้งอยู่ในชุมชนเช่นนี้ทำให้ตนเองและคนในชุมชนได้รับการดูแลในเรื่องสุขภาพเป็นอย่างดี. มีการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอตลอดมา. อยากให้มีการขยายการจัดกิจกรรมไปถึงบุคคลกลุ่มอื่นๆ เช่นคนที่มีปัญหาสุขภาพจิต. หรือคนที่ติดบ้านติดเตียง. และต้องการให้คลินิกแห่งนี้เป็นที่พึ่งของชุมชนตลอด

Recent Posts