Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯจัดพิธีมอบรางวัลผู้บริหารทางการพยาบาลต้นแบบดีเด่น พยาบาลดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบ และชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจำปี 2565

จำนวนผู้เข้าชม : 537 ครั้ง


สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  เห็นความสำคัญพยาบาลเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการบริโภคยาสูบ จึงได้มีแนวคิดการเชิดชูเกียรติพยาบาลต้นแบบที่มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่      โดยริเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.  2555 -2563   มีพยาบาลวิชาชีพได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น  รวมทั้งสิ้น  93 คน

รศ.สุปาณี  เสนาดิสัย ประธานเครือข่ายพยาบาลเพื่อควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย กล่าวในพิธีเปิดว่า  “ดิฉัน ในฐานะประธานเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ฯ ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้บริหาร  อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และผู้แทนนักศึกษาจากชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่   ที่ทุกท่านได้รับรางวัลและเข้าร่วมงานในครั้งนี้  ทางเครือข่ายพยาบาลฯ มีความภูมิใจในผลงานที่ปรากฎเป็นที่ประจักษ์และมีความโดดเด่น แสดงให้เห็นถึงพลังของพยาบาล ที่มีส่วนสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่  ทำให้จำนวนผู้สูบบุหรี่ของประเทศลดลง อย่างน่าดีใจ และช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ ทำบ้านปลอดบุหรี่ และรณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะเป็นพลังของพยาบาลไทย  ที่รวมพลังขับเคลื่อนให้สังคมไทยปลอดบุหรี่ อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งปีนี้มีผู้รับรางวัลจากเครือข่ายพยาบาลฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และชมรมนักศึกษาพยาบาลฯ  นับเป็นแบบอย่างอันดีงาม สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติแห่งวิชาชีพ ในโอกาสนี้ ดิฉันจึงขอแสดงความยินดีและอำนวยพร ให้ท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ และเป็นกำลังสำคัญของวิชาชีพตลอดไป”ความสำคัญพยาบาลเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการบริโภคยาสูบ จึงได้มีแนวคิดการเชิดชูเกียรติพยาบาลต้นแบบที่มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ โดยริเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ2555 -2563มีพยาบาลวิชาชีพได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น

ในปี พ.ศ. 2559 พบว่าผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้การทำงานของพยาบาลด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงให้มีรางวัลผู้บริหารดีเด่นเพิ่มขึ้น


 


 

ปัจจุบันมีผู้บริหารได้รับรางวัล รวมเป็นจำนวน 15 คน ซึ่งทุกคนได้รับประทานรางวัล


จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หรือผู้แทนพระองค์

ในการประชุมพยาบาลสากล จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ แต่เนื่องจากที่ผ่านมา เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ทำให้ไม่สามารถจัดการประกวดในปี 2564 เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย จึงได้มีการจัดการประกวดขึ้นอีกในครั้งนี้

 สำหรับรางวัลชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยดีเด่น เป็นโครงการของแผนงานเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 80 สถาบันการศึกษาที่มีความเข้มแข็งในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกสถาบันและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ ซึ่งมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนงานด้านการควบคุมยาสูบของเครือข่ายพยาบาลฯให้ได้รับผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทั้งนี้เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทยจึงได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารต้นแบบทางการพยาบาลดีเด่น พยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ และชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ดีเด่น  ประจำปี 2565การพิจารณาผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบประจำปี  พ.ศ. 2565  โดยได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้การสนับสนุนผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่นตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติไปแล้วนั้น คณะกรรมการมีมติและประกาศผลการพิจารณา ดังนี้ 

รางวัลผู้บริหารทางการพยาบาลต้นแบบดีเด่น ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างองค์กรปลอดบุหรี่พล.ต.หญิง รศ.ดร.สายสมร  เฉลยกิตติ   วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร.ต.อ.หญิง ดร.พีรยา สุธีรางกูร   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียนางเพ็ญจมาศ  คำธนะ   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี นางสาวศุภวัลย์   รักมาก  โรงพยาบาลปากพะยูน จ.พัทลุง นางสาวสุรินทร์   ทองยิ้ม  โรงพยาบาลศิริราช  รางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2565 นายศุภชัย   นวลสุทธิ์  โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี นางกาญจนา  ชัยประเสริฐสุด  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี นางปุณณพร   แก้วกล่ำ  โรงพยาบาลกันตัง จ.ตรัง นางอาภรณ์   สุระกำแหง โรงพยาบาลปากพะยูน จ.พัทลุง นายธนะวัฒน์   รวมสุก วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผศ.ดร.พัชราภัณฑ์  ไชยสังข์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.สาธกา พิมพ์รุณ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


 

Recent Posts