Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

“70 ปี กองการพยาบาลกองการพยาบาล เคียงข้างพยาบาลไทย สู่ทศวรรษใหม่อย่างยั่งยืน” วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ.โรงแรมปริ้นส์พาเลส กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าชม : 551 ครั้ง


นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในงานครบรอบ 70 ปี กองการพยาบาล กล่าวปาฐกถาพิเศษ และร่วมประกาศเจตนารมณ์กับพยาบาลทั่วประเทศ โดยมีอาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล ประธานชมรมผู้บริหารทางการพยาบาล และประธานกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เขตสุขภาพทั้ง 13 เขต เป็นตัวแทนการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยพยาบาลจากทั่วประเทศ 

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ยังกล่าวอีกว่า   ด้วยสภาภาวะปัจจุบันของประเทศไทยได้มีการระบาดของโรคโควิด 19 สร้างความสั่นคลอนต่อระบบสุขภาพ เป็นผลทำให้พยาบาลต้องเผชิญต่อวิกฤติและความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้น พยาบาลวิชาชีพนั้นถือเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งต่อแพทย์ที่ทำหน้าที่สำคัญต่าง ๆของระบบสุขภาพ  ดังนั้นพยาบาลควรได้รับการพัฒนาโดยเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อยกระดับให้เกิดความชำนาญการเทคนิคทั้งด้านบริหาร บริการ และวิชาการ


 

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีมากที่มีเครือข่ายทางการพยาบาลที่มารวมตัวกันในวันนี้โอกาสนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับพยาบาลทุกท่านได้ก้าวพ้นภาวะวิกฤติต่างๆ พัฒนาความรู้ ความสามารถกับความท้าทายของระบบสุขภาพเพื่อประชาชน และก้าวไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศสืบไป

นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล กล่าวว่ากองการพยาบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลและเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน จากการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ และจากการระบาดของโรคโควิด 19 การเจ็บป่วยของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เพิ่มสูงขึ้น

 พยาบาลซึ่งเป็นบุคลากรหลักของระบบสุขภาพมีหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย ต้องมีการพัฒนารูปแบบบริการให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาวะของปัญหาสุขภาพและเทคโนโลยีทางการรักษาที่เปลี่ยนแปลงไป

การประชุมครั้งนี้ เป็นการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายพยาบาลและแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลที่มีมาอย่างยาวนานและแสดงออกถึงพลังของวิชาชีพในการดูแลประชาชนทั่วประเทศ

 ในปี 2565 กองการพยาบาลได้ประกาศจุดเน้น “กองการพยาบาล เคียงข้างพยาบาลไทย สู่ทศวรรษใหม่อย่างยั่งยืน” ด้วยการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการพยาบาล ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งในการวิจัยและนวัตกรรม

 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลและเครือข่ายทุกระดับ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

Recent Posts