Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง ร่วมกับ มูลนิธิ ดร. วรรณวิไล จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม พ.ศ. 2565

จำนวนผู้เข้าชม : 542 ครั้ง


 


ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าอบมรมหลักสูตร “พัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”  ณ ห้องชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยมี อ.อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล และคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดี

กระทรวงสาธารณสุข โดย กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง ร่วมกับ มูลนิธิ ดร. วรรณวิไล    จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยหลักสูตรดังกล่าว   เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลรุ่นเยาว์เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ และมุ่งสู่การปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง     ซึ่งสอดคล้องกับนวตกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ที่เรียกว่า “ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System: HiPPS)”


กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นความสำคัญ ของการหนุนเสริมและเตรียมความพร้อมของพยาบาลวิชาชีพ ให้เป็นกำลังคนคุณภาพที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ และนโยบายสุขภาพ ให้บรรลุตามเป้าหมาย UHC และประชาชนสุขภาพดี

Recent Posts