Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

นางสาววรกมล ลำยอง “นักศึกษาพยาบาลดีเด่น” ได้รับรางวัล จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

จำนวนผู้เข้าชม : 102 ครั้ง


 


 


บทสัมภาษณ์พิเศษ นางสาววรกมล ลำยอง 

นางสาววรกมล ลำยอง นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาพยาบาลดีเด่นครั้งนี้ว่า การที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในฐานะคณะกรรมการชั้นปี ตำแหน่งประธานชั้นปี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2-4 เป็นเวลา 3 ปี ทำให้ตนเองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ค่อนข้างมากได้ทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ รุ่นพี่รุ่นน้องในชั้นปีอื่น ๆ ในคณะฯ อาจารย์รวมถึงพี่ ๆ ที่งานการศึกษาและกิจการนักศึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรวมทั้งสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ในฐานะเป็นประธานชั้นปีทำหน้าที่เป็นเหมือนสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับเพื่อนในชั้นปี เพื่อเตรียมตัวและปฏิบัติตนได้ตามสถานการณ์ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ทำงานกิจกรรมหลังจากเรียน การเสียสละเวลาหลังเลิกเรียน อาสาช่วยงานทั้งทางกิจการนักศึกษา อาจารย์ รวมถึงการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับรุ่นน้อง จึงเป็นสิ่งที่ทำให้ตนได้รับคัดเลือกเป็น “นักศึกษาพยาบาลดีเด่น” 

เนื่องจากรุ่น 51 เป็นรุ่นที่อยู่ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 กิจกรรมที่เราสามารถจัดหรือเข้าร่วมส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมออนไลน์จนถึงชั้นปีที่ 2 ค่ะ แต่ก็ได้ร่วมจัดกิจกรรมงานรับน้อง “NR freshy น้องพี่ที่รัก” งานสายรหัสในรูปแบบออนไลน์ “NR ชานชาลาที่ 9 ¾” โดยมีทีมคณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมหลัก ได้แก่ จัดกิจกรรม “ค่ายดอกแก้วรามา” ผ่านระบบออนไลน์จัดกิจกรรม “The Enchantra of Rama Nurses” ผ่านแพลตฟอร์ม Cisco WebEx meeting ในช่วงชั้นปีที่ 3 ได้ช่วยพี่ ๆ กิจการนักศึกษาจัดงานเทิดพระคุณครู ผู้สร้างคน และเป็นผู้เชิญตะเกียงในพิธีรับหมวก อีกทั้ง ยังช่วยน้อง ๆ ชั้นปีที่ 2-3 จัดงาน Open house โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมจะเป็นกิจกรรมที่เน้นการสื่อสารโดยการพูดคุย การสอนเป็นหลัก เนื่องจากตนเองชอบที่ได้พูดคุยและสอนผู้อื่นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

การเรียนการสอนของที่นี่ จะเป็นแนววิชาการที่เน้นให้เราได้เรียนรู้จากความเข้าใจเห็นภาพ ชอบที่การเรียนทฤษฎีเป็นรากฐานของการปฏิบัติ ซึ่งความเข้มข้นในการเรียนทางด้านปฏิบัติไม่น้อยไปกว่าการเรียนทฤษฎีเลยค่ะ ชอบการจัดการเรียนการสอนที่มีการทำ Simulation ที่มีทั้งหุ่นและการเชิญผู้ป่วยจำลองมาให้เราได้ทดสอบ ได้ลองปฏิบัติจริง การเรียน TBL การทำ Case Conference ต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและช่วงขึ้นฝึกวอร์ด (Ward) ส่วนตัวชอบในช่วงขึ้นฝึกบนวอร์ด (Ward)  มาก ๆ เนื่องจากการได้ลงมือปฏิบัติเป็นวิธีเรียนรู้ที่เห็นภาพชัดเจน ซึ่งได้อาจารย์ผู้สอนที่ขึ้นวอร์ด (Ward) บนห้องพักผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้เรากล้าคิด กล้าทำ จึงทำให้เรามีความมั่นใจในการทำงานและการเรียนเพิ่มขึ้น

วิชาชีพนี้ นอกจากการมีความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์แล้ว ก็ต้องใช้ความเสียสละตนเอง ต้องมีความอดทนค่อนข้างสูง รวมถึงต้องใช้ทักษะอีกมากมายในการทำงาน ทั้งการปรับตัว การช่างสังเกต แม้เป็นอาชีพที่ต้องทำงานหนักเพราะมีชีวิตของผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่วิชาชีพนี้ก็บ่มเพาะให้เรามีความเข้าใจในการดูแลตนเอง บุคคลรอบข้างทั้งร่างกายและจิตใจ ทำให้เราเป็นคนที่ส่งต่อค่านิยมต่าง ๆ ความเชื่อในด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ให้แก่ คนรอบตัว ซึ่งสิ่งที่ได้เรียนและความรู้ต่าง ๆ จะติดตัวเราไปตลอดไม่ว่าเราจะยังคงอยู่ในวิชาชีพหรือไม่ เราก็จะยังคงเหลือสิ่งที่วิชาชีพพยาบาลสร้างเราขึ้นมา และความรู้ก็ยังคงอยู่กับเราต่อไป

    #พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต #สู่ความยั่งยืนของสากล #นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี


#NursesoftheFuture   

Recent Posts