Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัราชภัฏธนบุรี เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์พยาบาลคลินิคอบอุ่น

จำนวนผู้เข้าชม : 186 ครั้ง


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.รวมพร คงกำเนิด ตำแหน่ง นักวิชาการพยาบาลศูนย์พยาบาลคลินิคอบอุ่น ซอยรางน้ำ  ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏธนบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา  บรรณเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโท หญิง ดร.อัญชลี  เชี่ยวโสธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แสงหล้า พลนอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวีวรรณ ศรีเพ็ญ, อาจารย์นิภา  ลีสุคนธ์ คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏธนบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ.ศูนย์พยาบาลคลินิคอลอุ่น ถนนรางน้ำ กรุงเทพมหานคร  เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางดำเนินจัดตั้งศูนย์พยาบาลคลินิคอบอุ่น ณ. บางปลา จังหวัดสมุทรสาคร

ศูนย์พยาบาลคลินิคอบอุ่นรักษ์ หน่วยให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น  ที่ทำการสาขาถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ศูนย์สุขภาพคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีภาระงานต่าง ๆ ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.รวมพร คงกำเนิด ตำแหน่ง นักวิชาการพยาบาล หน้าที่ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานและเป็นผู้จัดการรักษ์สุขภาพคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีหน้าที่ยกตัวอย่างอาทิเช๋น 1. ผู้จัดการรักษ์สุขภาพคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 1.1 ประสาน สปสช. ในการบริหารจัดการคลินิกชุมชนอบอุ่น เช่น การจ่ายเงินทดแทนการให้บริการสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการให้บริการสุขภาพ การตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการให้บริการสุขภาพ และ การ ร่วมประชุมกับ สปสช เป็นต้น 


 

1.2 ประสานกรมสนับสนุนบริการ ในการต่อทะเบียนคลินิก เปลี่ยนแปลงการให้บริการรักษ์สุขภาพคลินิก

1.3 ประสานเครือข่ายบริการสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน ได้แก่ - การส่งต่อผู้ป่วย ในระบบ BMA Home word เมื่อมีผู้ป่วยกลับจากโรงพยาบาล เพื่อในพยาบาลไป เยี่ยมบ้าน - การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ การวินิจฉัย การรักษา การส่งปรึกษา การเจาะเลือด และสิ่งส่งตรวจ - การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้รับบริการสุขภาพ - ประชุมร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน ทุก 1-2 เดือน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และวางแผนการจัดการปัญหาร่วมกันเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการสุขภาพ

 1.4 วางแผนการเยี่ยมบ้าน วันละ 4-5 คนต่อวัน โดยจัดทำตารางการเยี่ยมบ้าน ประสานผู้ป่วย/ญาติและ มอบหมายพยาบาลในคลินิกในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในแต่ละวัน 

1.5 ทำเวชระเบียน ใน Excel จำนวนผู้มารับบริการสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วย ในแต่ละวัน 

1.6 จัดทำ Stock และจัดหายา เป็นต้น


 

Recent Posts