Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น และเขตสุขภาพที่ 7 จัดพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 1

จำนวนผู้เข้าชม : 289 ครั้ง


เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมบุญประคอง บัตรพรรธนะ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่นและเขตสุขภาพที่ 7  จัดพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 1 โดยมี นางสาวปราณี วงศ์บุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธี  และดร.ศิราณี อิ่มน้ำขาว ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ผู้บริหารจากเขตสุขภาพที่  7  พร้อมคณะคณาจารย์และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ 

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ดังกล่าว ถือเป็นหลักสูตรเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลักสูตรแรกที่เปิดการฝึกอบรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานบริการในเขตสุขภาพที่ 7 อันเป็นการเพิ่มสมรรถนะทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แก่พยาบาลวิชาชีพ ทั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่นและเขตสุขภาพที่ 7 ในการพัฒนาหลักสูตร และได้รับการอนุมัติจากสภาการพยาบาลให้ดำเนินการเปิดรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นละ 50 คน โดยรุ่นที่ 1 นี้ มีการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 14 มิถุนายน 2567 รวมระยะเวลา 16 สัปดาห์ มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพในเขตสุขภาพที่ 7 และเขตสุขภาพใกล้เคียง จำนวน 32 คน ซึ่งในรุ่นต่อไปมีแผนเปิดรับผู้เข้ารับการอบรมจากเขตสุขภาพอื่น ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลแบบโดยรวมต่อไป

Recent Posts