Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 และ 2566

จำนวนผู้เข้าชม : 311 ครั้ง


รางวัลศรีสังวาลย์  ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของวิชาชีพพยาบาล  กระทรวงสาธารณสุขได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธย “ศรีสังวาลย์” เป็นชื่อรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรย่อพระนามาภิไธย “ส.ว.” ประดิษฐานบนโล่รางวัล ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2556 การนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนคริน-ทราบรมราชนนี ที่ได้ทรงศึกษาในวิชาชีพการพยาบาล และตลอดพระชนมชีพได้ทรงพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศรวมทั้งเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลสืบไป


แหล่งที่มาของข้อมูล : กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  https://www.don.go.th/


 

ขอแสดงความยินดีกับ นางศิริมา  ลีละวงศ์  ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีส้งวาลย์  ประจำปีพุทธศักราช 2566 สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย อายุตัว 61 ปี อายุราชการ 37 ปี  ตำแหน่งปัจจุบัน อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 2

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์มหาบันฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 


ประวัติการทำงานและผลงานดีเด่น เมื่อเดือนเมษายน 2528 ปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพ ที่หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นเวลา 6 ปี ในปีพ.ศ.2535 ได้ย้ายเข้าส่วนกลางได้แก่ กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการพยาบาลในช่วงนี้มีผลงานเด่นส่งผลต่อประชาชนได้ให้สำคัญกลุ่มผู้สูงอายุโดยพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแลที่มุงเน้นให้ประชาชนสุขภาพดีความสำคัญของแนวคิดการจัดการตนเอง (Self-management) โดยพยาบาลมีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยังดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี พ.ศ.2562 ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการพยาบาล เป็นปีที่มีการระบาดของโรคโควิด- 19 จึงได้ร่วมสร้างศูนย์ประสานความร่วมมือของพยาบาลในภาวะการติดเชื้อ COVID– 19 การเฝ้าระวังติดตามและให้คำปรึกษาในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลทุกระดับในประเทศ และหลังการระบาดได้ศึกษากลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการที่หลงเหลือหลังการหายป่วยโรคโควิด-19 จึงทำวิจัยหาต้นแบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยปฏิบัติงานประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ เป็นตัวอย่างที่พัฒนาบ้างส่วนที่ผ่านมาสำหรับให้พยาบาลทั้งประเทศได้นำไปดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับพยาบาล สิ่งสำคัญคือการธำรงรักษาพยาบาลให้อยู่ในระบบราชการเนื่องจากพยาบาลทำงานมีจำนวนชั่วโมงการทำงานมากกว่ามาตรฐานจนเกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานอยู่ในระดับต้องปรับปรุงทางกลับกันความก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพไม่เป็นไปตามบันไดความก้าวหน้าจนเป็นคำพูดที่ต่อว่าระบบว่า “ระดับชำนาญการนานเป็นพิเศษ” แทนที่จะอยู่ใน “ระดับชำนาญการพิเศษ” จึงได้พัฒนาเกณฑ์กำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นระดับสูงขึ้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 สำเร็จในปีพ.ศ.2558 ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1008.3.3/148  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม  2558 แต่ต้องยุบเลิกตำแหน่งเนื่องจากไม่มีงบประมาณ จึงได้เสนอการขอยกเว้นการยุบเลิกตำแหน่งได้ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 6,869 ตำแหน่ง ต่อมาปี พ.ศ. 2562 ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการพยาบาลในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ได้แพร่ระบาด ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เพิ่มมากขึ้นกระทรวงสาธารณสุขจึงสร้างโรงพยาบาลบุษราคัมเพื่อรองรับผู้ป่วยแต่อัตรากำลังพยาบาลต้องมีการหมุนเวียนเข้าดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้แต่ไม่เพียงพอจึงได้นำเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการของโรงพยาบาลบุษราคัมให้มีความเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยเสนอให้มีอัตราผสมผสานวิชาชีพและปฏิบัติตามความรับผิดชอบแต่ละวิชาชีพทำให้พยาบาลมีภาระงานที่เฉพาะการพยาบาล มีการพัฒนางานหลากหลายเป็นที่ประจักษ์และได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองการพยาบาล รักษาการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับทรงคุณวุฒิ ในปี พ.ศ.2565 นอกจากนี้ยังการสร้างความร่วมมือการพัฒนาบริการพยาบาลกับไต้หวัน ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2562  เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ลงนามร่วมกับ Changhus Christian Hospital และในปัจจุบันส่งพยาบาลและนักวิชาการพยาบาลไปศึกษาดูงานที่ไต้หวันทุกปี


จากการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์แก่พยาบาลทั้งในด้านวิชาการพยาบาลและความก้าวหน้าในสายวิชาชีพพยาบาล จนได้รับความไว้วางใจจากพยาบาลทั่วประเทศได้เลือกเข้าเป็นกรรมการสภาการพยาบาล ในวาระ พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ และได้รับการเลือกจากกรรมการสภาการพยาบาลให้ดำรงตำแหน่งอุปนายกคนที่สอง และยังดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนพยาบาลให้ปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีความสุข ประสิทธิภาพของงานเพิ่มขึ้นสู่ความเป็นเลิศต่อไป


ในปัจจุบันยังดำเนินงานพัฒนางานทางการพยาบาลเพื่อประชาชนชาวไทยมีสุขภาพที่ดี จัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และส่งเสริมความรู้ ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพพยาบาล อย่างต่อเนื่อง


เกียรติประวัติ 1. ในปี พ.ศ. 2562 ได้รับรางวัลของสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครราชสีมา ประเภท  ผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพตลอดจนเป็นศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน องค์กรที่มอบรางวัลคือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 2. ในปี พ.ศ.2563 ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ประเภทข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 องค์กรที่มอบรางวัลคือ สำนักงาน ก.พ. 3. ในปี พ.ศ. 2563 ได้รับรางวัลของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ประเภท ผู้บริหารการบริการพยาบาล องค์กรที่มอบรางวัลคือ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 4. ในปี พ.ศ. 2564 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภท ผู้บริหาร องค์กรที่มอบรางวัลคือ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 5. ในปี พ.ศ.2565 ได้รับรางวัลหม่อนเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ประเภท ผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ/ตติยภูมิละในส่วนกลาง องค์กรที่มอบรางวัลคือมูลนิธิหม่อนเจ้าหญิงบุญจิราธร(ชุมพล) จุฑาธุช สถาบันพระบรมราชชนก 6. ในปี พ.ศ. 2565 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภท นักบริหาร องค์กรที่มอบรางวัลคือ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 


 

ขอแสดงความยินดีกับ นางกนกพร  แจ่มสมบูรณ์ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ประจำปีพุทธศักราช 2566 สาขาการพยาบาลในสถานบริการ อายุตัว 67 ปี อายุราชการ 38 ปี  ตำแหน่งปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประวัติการศึกษา าธารณสุขศาสตร์บัณฑิต การบริหารโรงพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ประวัติการทำงาน พยาบาลประจำการศัลยกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี  หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก ICU สถาบัน โรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี Staff nurse at Cardiothoracic Department in Greenlane Hospital ประเทศ New Zealand  หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก CCU หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญด้าน การพยาบาล และรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพยาบาล กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


ด้านบริการ (ผลงานย่อ) 


ผลงานด้านปฏิบัติการพยาบาล พัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคระบบทางด่วนในระบบบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์บริการสุขภาพของกรุงเทพมหานคร และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ของกรมควบคุมโรค ทำให้ลดการขาดยา เพิ่มอัตราความต่อเนื่องในการรับยาและเพิ่มความสำเร็จในการรักษาในผู้ป่วยวัณโรคปอด 


ผลงานด้านบริหารการพยาบาล พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน Fast track STEMI ภายในสถาบันโรคทรวงอกในเครือข่ายภาคกลางตอนบน และขยายรูปแบบไปทั่วประเทศ โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทำให้เพิ่มคุณภาพบริการในระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ลดขั้นตอน ผู้ป่วยได้รับการบริการถ่างขยายหลอดเลือดด้วยยา หรือหัตถการที่รวดเร็ว อัตราการเสียชีวิตลดลง เพิ่มการเข้าถึงยาขยายหลอดเลือด มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และเป็นต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ในเขตสุขภาพที่ 4 และในระดับประเทศพัฒนาศักยภาพพยาบาลเฉพาะทางหัวใจและทรวงอก ด้วยการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาล ดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจและทรวงอก 7 หลักสูตร และพัฒนา เป็นหลักสูตรนานาชาติมีการแลกเปลี่ยนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในประเทศเพื่อนบ้านและในเอเซีย ทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปลี่ยนพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลพาะทางโรคหัวใจและทรวงอก ร่วมกับสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) จัดประชุมวิชาการ ในระดับนานาชาติ ผลิตเอกสารและหนังสือเกี่ยวมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอก


เกียรติประวัติ   (1)ศิษย์เก่าดีเด่น ของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปี 2553  (2)พยาบาลดีเด่น ผู้บริหารการบริการพยาบาล ระดับตติยภูมิ ปี 2556 สภาการพยาบาล  (3) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2556  (4)นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2556 ประเภท รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านการพยาบาลเฉพาะทางภาครัฐ สมคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย  (5)รางวัล เพชรกาสะลอง พยาบาลดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข ระดับผู้บริหารการพยาบาล ปี 2557  (6)รางวัล ศิษย์เก่าเกียรติยศ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ปี 2558  (7)รางวัลพยาบาลดีเด่น ระดับบริหารการพยาบาล กองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร จุฑาธุช สถาบันบรมราชชนก ปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ นางเพ็ญพิศ  นุกูลสวัสดิ์ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปีพุทธศักราช 2566 สาขาการพยาบาลในชุมชน อายุตัว  60  ปี  ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัม

ประวัติการศึกษา (1) วิทยาศาสตร์บัณฑิต(พยาบาล)มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (2) รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)


ประวัติการทำงาน   (1) อดีต หัวหน้างานรักษาพยาบาลชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ปี 2551 – 2560  (2) อดีต หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ปี 2560 – 2566  (3) อดีตหัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ปี 2555 – 2566  (4)อดีตประธานชมรมพยาบาลชุมชนรพศ.รพท.แห่งประเทศไทย ปี 2566  (5)คณะกรรมการ ชมรม/สมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย ปี 2552 - ปัจจุบัน   (6)ที่ปรึกษากระบวนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและบริการสุขภาพโรงพยาบาล ( Quality Coach) ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาล เขตนครชัยบุรินทร์ (HACC นครชัยบุรินทร์) และสถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) สรพ. ปี 2558 - ปัจจุบัน


ผลงานด้านบริการ (ผลงานย่อ)   (1) เป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยผู้พยาบาลจัดการสุขภาพชุมชน “โครงการย่อยและพื้นทีทดลองรูปแบบส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2557 - 2566  (2)เป็นคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานการพยาบาลในชุมชนปี 2559 - ปัจจุบัน  (3)เป็นคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานPrimaryCareClusterสำหรับพยาบาล ปี 2566 – ปัจจุบัน  (4)เป็นต้นแบบการพัฒนาระบบบริการจัดระบบบริการพยาบาลในการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโดยจัดตั้งศูนย์การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ( Continuity  of Care : COC) เพื่อเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลสู่ชุมชนแบบไร้รอยต่อสอนฝึกทักษะและสร้างเสริมพลังผู้ป่วยและผู้ดูแลและส่งต่อเพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องแก่ภาคีเครือข่ายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปี 2551 - ปัจจุบัน (5)เป็นต้นแบบการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความแออัด  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ปี 2554 - ปัจจุบัน (6)พัฒนาระบบบริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนให้การดูแลต่อเนื่องที่บ้านและส่งเสริมสุขภาพการจัดการสุขภาพตนเองของผู้ป่วยครอบครัวและชุมชน ปี 2560 – ปัจจุบัน (7)เป็นต้นแบบการจัดระบบบริการพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ “พลังผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” จังหวับุรีรัมย์  ปี 2560 - ปัจจุบัน (8)พัฒนาคู่มือปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2560 - ปัจจุบัน (9)พัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแลกลุ่มผู้ป่วย  Intermediate Care เครือข่าย จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2561 - ปัจจุบัน (10)เป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของกลุ่มผู้ป่วย / ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะยาว ( Long Term Care) เครือข่ายจังหวัดบุรีรัมยื  ปี พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน (11)พัฒนาคู่มือการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุปี 2563 – ปัจจุบัน (12)เป็นต้นแบบการจัดระบบบริการพยาบาลในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เชิงรุกที่บ้านผู้พิการผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชนในสถานการณ์โควิด 19 ระบาด ปี 2564 – ปัจจุบัน (13)พัฒนาแนวทางการจัดบริการพยาบาลแบบ New Normal  ในการปฏิบัติงาน  Home Isolationและการติดตามเยี่ยมบ้านในสถานการณ์โควิดระบาดปี 2565 - ปัจจุบัน (14) พัฒนาระบบบริการการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 แบบ Home Isolation ติดตามเยี่ยมบ้านและติดตามเยี่ยม และติดตามเยี่ยมบ้าน Online ในสถานการณ์โควิดระบาดปี 2565 - ปัจจุบัน


 ความภาคภูมิใจ / รางวัลที่ได้รับ (1)โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความแออัดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ปี 2554  โดยเขตสุขภาพที่ 14 นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ  (2) ผลงานชนะเลิศดีเยี่ยมในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมยื จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2557  โดย กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  (3) รางวัลผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กร ปี 2557 โดยโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ (4)โล่ประกาศเกียรติคุณ  การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน  “พลังผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” โรงพยาบาลบุรีรีมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560 โดยกองการพยาบาลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  (5)โล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่นในการพัฒนาการจัดบริการพยาบาลกลุ่มผู้ป่วย / ผู้แลผู้ป่วยระยะยาว (Long Term Care) ตามรูปแบบการจัดบริการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชน เครือข่ายบุรีรัมย์ ปี 2563 (6)รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการปี 2564 โดยโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย (7)รางวัลผู้บริหารการพยาบาลในชุมชนดีเด่นระดับโรงพยาบาลศูนย์ ปี 2565 โดยสำนักสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (8) รางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นคนดีศรีปฐมภูมิ สาขาพยาบาลวิชาชีพ ปี 2566 ระดับเขตสุขภาพที่  (9)นครชัยบุรินทร์และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสมาคมปฐมภูมิแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 9 โล่กิตติมศักดิ์ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับวิชาชีพ ปี 2566 โดยชมรมพยาบาลชุมชน  รพศ, รพท, รพช, รพ.สต. แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิดร.วรรณวิไล, กองการพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุข


 


และเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์  โดยคณะกรรมการผู้จัดงานเห็นสมควรให้รวมผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 และ ประจำปีพุทธศักราช 2566 เข้ารับพระราชทานรางวัลพร้อมกัน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567  ณ วังสระปทุม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ดังนี้

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 สาขาผู้นำระดับนโยบาย  

ขอแสดงความยินดีกับ นางธีรพร สถิรอังกูร  ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 สาขาผู้นำระดับนโยบาย 

ขอแสดงความยินดีกับ นางประหยัด พึ่งทิม ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 สาขาการพยาบาลในสถานบริการ 

ขอแสดงความยินดีกับ นางพันนิภา นวลอนันต์   ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปีพุทธศักราช 2565  สาขาการพยาบาลในชุมชน 

Recent Posts