Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ร่วมกับ ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน จัดงานประชุมวิชาการ "มุมมองพยาบาลไทยในอนาคต เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน" (Vision for the future of Thai nursing)

จำนวนผู้เข้าชม : 274 ครั้ง


วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ. โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จังหวัดระยองสมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ร่วมกับ ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน "มุมมองพยาบาลไทยในอนาคต เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน" (Vision  for  the future  of Thai nursing) จัดโดย ระหว่างวันที่ 5 – 7  มิถุนายน  2567 โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ศาสตราภิชาน นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 คณะผู้บริหาร หัวหน้าพยาบาล พยาบาลโรงพยาบาลชุมชน และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน 

สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ในฐานะผู้แทนผู้ประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ในโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ในการประสานงาน กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการผดุงความเป็นธรรมไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ และ ส่งเสริม สนับสนุน ความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

นางเรืองศิริ  ไกรคง นายกสมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ และความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาการพยาบาล นำไปสู่การปฏิบัติจริงในโรงพยาบาลชุมชนได้อย่างมั่นใจ รวมทั้งเป็นการเตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการองค์กรและการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพในปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมทั้งการบรรยาย เสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ แนวคิดผู้บริหารองค์กรกับความคาดหวังบทบาทพยาบาลในอนาคต,จริยธรรมกับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่พยาบาลต้องสนใจ, Safety Tourist & เศรษฐกิจสุขภาพ,ความก้าวหน้าของพยาบาลในอนาคต, การบริหารอัตรากำลังคนด้านพยาบาลในอนาคต, พยาบาลกับการสร้างเครือข่ายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน, พัฒนาพยาบาลกับในโรงพยาบาลชุมชน

Recent Posts