Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

บทสัมภาษณ์พิเศษ ดร.กฤษดา แสวงดี ประธานจัดงานประชุมวิชาการ ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 สภาการพยาบาล : พยาบาลนิยามใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดี

จำนวนผู้เข้าชม : 557 ครั้ง


วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 : ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่หนึ่ง และเป็นประธานจัดงาน ได้ให้บทสัมภาษณ์พิเศษ เนื่องในวาระสภาการพยาบาลจัดการประชุมวิชาการในหัวข้อ“ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 สภาการพยาบาล:บริการพยาบาลนิยามใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดี” ที่มีขึ้นในระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567 สถานที่จัด ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

โดยมีใจความสำคัญถึง “ที่มา และวัตถุประสงค์ของการจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้”


ในห้วงเวลา 5-10 ปีที่่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่มีผลกระทบต่อโลกและประเทศไทยของเราหลากหลายกระแส เกิดภาวะ VUCA World หรือโลกผันผวน เปลี่ยนไว ไม่แน่นอน ซับซ้อนและคลุมเครือ ซึ่งวิกฤติการระบาดใหญ่ โควิด-19 ที่เป็นตัวเร่งการเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศ และเร่งการใช้ Automation Technology จากรายงานของ World Economic Forum2020 คาดการณ์ว่าในปี 2025 โลกการทำงานของทุกสาขาอาชีพจะต้องเผชิญกับภาวะ "Double-disruption" ซึ่งเป็นยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงแบบตีลังกากลับหัวแบบคูณสอง ซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าการปรับตัวที่เกิดขึ้นทั่วโลกคือ การใช้ Automate technology ทดแทน การทำงานของมนุษย์ก็จะเพิ่มมากขึ้น บางองค์กรอาจมีความจำเป็นน้อยลงในการจ้างงานมนุษย์เพื่อทำงาน บางประเภทที่สามารถทดแทนได้ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้  งานบริการพยาบาลในยุคก่อนเป็นงานที่มีลักษณะที่ต้องพึ่งพากำลังคน ซึ่งอาจพบกับอุปสรรคการขาดแคลนนกำลังคนจากการเข้าสูสังคมสูงอายุ พยาบาลอาวุโสทยอยเกษียณอายุราชการ การประชุมครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้พยาบาล และผู้บริหารการพยาบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบการจัดบริการใหม่ ก้าวข้ามข้อจำกัดเดิม และมีความพร้อมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้บริการพยาบาลของเรามีคุณภาพ มีคุณค่าต่อการพัฒนาระบบสุขภาพและเป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลกด้วย

“จุดเด่นของการจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้”


งานประชุมวิชาการครั้งนี้ มีความโดดเด่น คือ เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ที่จะมาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดเดิม ๆ และสร้างแรงบันดาลใจ ชี้ให้เห็นพลัง ของพยาบาลไทย ที่ได้ชื่อว่าเป็นพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกจะสามารถสร้างคุณูปการแก่ระบบสุขภาพของประเทศอย่างไร รวมทั้งเป็นการนำเสนอวิทยาการ ความก้าวหน้าทางด้านการพยาบาล การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการพยาบาล การดูแลผู้รับบริการและกระบวนการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากชมรมพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ และการนำเสนอผลงานวิชาการในด้านการพยาบาลที่ยอดเยี่ยมและมีผลเป็นที่ประจักษ์จากองค์กรพยาบาลในสถานพยาบาลทั้ง 13 เขต ทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านการพยาบาลแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมด้วยเช่นกัน

ในโอกาสที่สภาการพยาบาล ครบรอบ 40 ปี ในปี พ.ศ.2568 สภาการพยาบาล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2528 ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และจะครบรอบ 40 ปี ในปี พ.ศ.2568 นี้ ซึ่งเหตุผลสำคัญในการออกกฎหมายดังกล่าวก็คือ เพื่อให้มีองค์กรวิชาชีพทำหน้าที่อย่างอิสระ มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการควบคุม ส่งเสริมวิทยฐานะและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพฯ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สภาการพยาบาล ได้ดำเนินการส่งเสริมมาตรฐานและความสามารถของ  ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านโยบายทางการพยาบาลของประเทศ ด้านการบริการพยาบาล ด้านการศึกษาพยาบาลและการวิจัยให้ก้าวหน้าในระดับสากล และยังสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นธรรม รวมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals)อีกด้วย

นอกจากนี้สภาการพยาบาล ยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล โดยการส่งเสริมสถาบันการศึกษาพยาบาลให้มีการผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพ กว่า 1.5 แสนคนในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา และได้ร่วมมือกับกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายชมรม/ สมาคมพยาบาล ในการเรียกร้องต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาการจ้างงาน และสามารถเพิ่มตำแหน่งข้าราชการเพื่อบรรจุพยาบาลวิชาชีพในกระทรวงสาธารณสุขมากกว่า 5 หมื่นอัตรา การเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ พตส. ให้กับพยาบาลวิชาชีพ ในภาครัฐทุกสังกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นงบประมาณรวมกว่า 4 หมื่นล้านบาท รวมทั้งการผลักดันความก้าวหน้าให้สำนักงาน กพ. กำหนดตำแหน่งความเชี่ยวชาญ/ ชำนาญการพิเศษเพิ่มขึ้นแก่พยาบาลวิชาชีพ    ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากกว่า 1 หมื่นอัตรา นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อยกระดับวิทยฐานะของพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางและพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง รวมถึงการส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพได้ประกอบวิชาชีพอย่างอิสระที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในการดำเนินกิจการบริการสุขภาพที่จะสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย เช่น Nursing Home คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น คลินิกพยาบาลเฉพาะทางการดูแลแผล และคลินิกการส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น

Recent Posts