Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ“พยาบาลศาสตร์จิตอาสาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ : ปันรัก ปันน้ำใจให้น้อง” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

จำนวนผู้เข้าชม : 161 ครั้ง


วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 : วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี จัดโครงการสืบสานพระปณิธาน “พยาบาลศาสตร์จิตอาสาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ : ปันรัก ปันน้ำใจให้น้อง” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพพร้อมประเมินพัฒนาการให้กับเด็กเล็กปฐมวัยโรงเรียนวัดวังเย็น พร้อมทั้งตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้ปกครอง อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต เจาะน้ำตาลในเลือด เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้ร่วมปรับปรุงห้องพยาบาลของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ ปรับปรุงสวนเกษตร กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมทาสีลานกีฬา และจัดสวนหน้าโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดวังเย็น ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีจิตวิญญาณของนักวิชาชีพ มีความรอบรู้ มีจิตบริการ เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง โดยมีความเชื่อในการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง เป็นการนำความคิดไปสู่การกระทำ โดยอาศัยกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและภาวะแวดล้อม นำไปสู่การค้นพบความรู้ใหม่ๆด้วยตนเอง นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรควบคู่กับการศึกษาเล่าเรียน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี คือ รอบรู้ พัฒนา จิตอาสา นำพาความสุข

ทั้งนี้ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี นับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาให้มีความตระหนักและการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม การมีจิตอาสาและการทำสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งงานจิตอาสาเป็นอีกช่องทาง ในการยกระดับจิตใจให้นักศึกษาเกิดการริเริ่มและทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม มองเห็นปัญหาและความต้องการของสังคม ส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์ เข้าใจตนเอง เข้าใจสังคม มีความเมตตากรุณาและเกิดความสุขจากการเป็นผู้ให้ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ด้านจิตอาสาและด้านนำพาความสุข จึงได้จัดโครงการสืบสานพระปณิธาน “พยาบาลศาสตร์จิตอาสาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ :  ปันรัก ปันนำ้ใจให้น้อง” ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งได้ดำเนินโครงการต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 3 โดยในปีนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารโรงเรียนวัดวังเย็น จังหวัดนครปฐม  ให้โรงเรียนวัดวังเย็นเป็นสถานที่ในการจัดโครงการ

สำหรับการจัดโครงการ“พยาบาลศาสตร์จิตอาสาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ : ปันรัก ปันนำ้ใจให้น้อง” จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือวันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีจิตอาสา และสามารถทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 3. เพื่อให้พัฒนานักศึกษาในการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม

การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี คณะผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนวัดวังเย็น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น ผู้นำชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ของตำบลวังเย็น จังหวัดนครปฐม


 

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลที่มีภารกิจหลักตามภารกิจของสถาบันระดับอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาล ทำการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน บริการวิชาการและวิชาชีพให้แก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบสานพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต”

Recent Posts