Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

สภาการพยาบาลจัดงานประชุมวิชาการ “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 สภาการพยาบาล : บริการพยาบาลนิยามใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดี”

จำนวนผู้เข้าชม : 445 ครั้ง


สภาการพยาบาล จัดการประชุมวิชาการ ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 สภาการพยาบาล:บริการพยาบาล นิยามใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดี โดยการประชุมครั้งนี้สภาการพยาบาล ร่วมมือกับกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข และชมรม/สมาคมพยาบาลต่าง ๆ ร่วมจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหนุนเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมถึงผู้บริหารการพยาบาลมีความพร้อมในการก้าวข้ามข้อจำกัด สามารถออกแบบบริการ และการบริหารจัดการใหม่ให้เกิดความทันสมัย มีความรอบรู้เท่าทันความก้าวหน้าของความรู้และเทคโนโลยี อันเป็นการยกระดับการบริการวิชาชีพเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

ในโอกาสนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และสภานายกพิเศษแห่งสภาการพยาบาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พยาบาลไทย : กุญแจขับเคลื่อนความเป็นธรรมด้านสุขภาพ” รวมถึงได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข และผู้นำทางการพยาบาลของประเทศ เข้าร่วมงานและเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ของการประชุม โดยมี รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาการพยาบาล และบุคลากรของสภาการพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ประกอบวิชาชีพฯ จากทั่วประเทศ รวมถึงอาจารย์พยาบาล ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน ซึ่งการประชุมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

รวมถึงได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข และผู้นำทางการพยาบาลของประเทศ เข้าร่วมงานและเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ของการประชุม โดยมี รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาการพยาบาล และบุคลากรของสภาการพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ประกอบวิชาชีพฯ จากทั่วประเทศ

รวมถึงอาจารย์พยาบาล ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน ซึ่งการประชุมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

Recent Posts