Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้สมอง จิตใจ ครบวงจร โรงพยาบาลศรีธัญญา และสมาคมฟื้นฟูสมอง จิตใจ ครบวงจร จัดงานประชุมประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “นวัตกรรมสุขภาพ สมอง จิตใจ เพื่อวิถีชีวิตแห่งอนาคตที่ยั่งยืน

จำนวนผู้เข้าชม : 1119 ครั้ง


วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้สมอง จิตใจ ครบวงจร โรงพยาบาลศรีธัญญา และสมาคมฟื้นฟูสมองจิตใจครบวงจร ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ และมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมนำเสนอผลงานวิชาการนวัตกรรมสุขภาพ สมอง จิตใจเพื่อวิถีชีวิต แห่งอนาคตที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1  (Innovation Wellness Brain and Mind Health for Sustainable Future Living)


ช่วงกิจกรรมภายในงานมี การเสวนาวิชาการโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจนักวิชาการกองการพยาบาล คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนขึ้นเวทีเสวนาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยมี ดร.กาญจนา จันท์ไทย  นายกสมาคมฟื้นฟู สมอง จิตใจ ครบวงจร อาจารย์อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล ดร.นิตยา สุริยะพันธ์ เลขาธิการและกรรมการสมาคมฯ,รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยาย


 

ภายในงานยังมีการมอบรางวัลเกียรติบัตรให้กับหน่วยงาน และวิทยากรที่ร่วมจัดงาน อีกทั้งมีบู๊ธแสดงสินค้า ให้ความรู้ ตรวจสุขภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ ชั้น 9 อาคารศรีธัญญา 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

Recent Posts