Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 18 เรื่อง “พยาบาลรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า”

จำนวนผู้เข้าชม : 797 ครั้ง


การเร่งแก้ปัญหาการรณรงค์ สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และการช่วยให้เลิกยาสูบ พยาบาลซึ่งเป็นบุคคลากรด้านสุขภาพ บทบาทที่สำคัญของพยาบาลทางด้านการสร้างเสริมองค์ความรู้กับประชาชน  แหล่งรวบรวมข้อมูลมาของผู้ป่วยที่สูบบุหรี่เพื่อประเมินหาแนวทางแก้ไขประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ 

ดังนั้น เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โดยการ สนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์กรแนวร่วมขับคลื่อน  ได้จัดโครงการประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 18  เรื่อง “พยาบาลรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า”  เวทีในการพัฒนาความเข้มแข็งเชิงวิชาการของเครือข่่าย ฯ เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นกรุงเทพมหานคร  

บรรยากาศภายในงานวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 : ผศ.ดร.ทัศนีย์ รวิวรกุล ประธานการจัดงาน ได้กล่าวรายงาน  ได้รับเกียนติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  เป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ ปี 2567  รางวัลชมรมนักศึกษาพยาบาลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ดีเด่น ปี 2567 และรางวัลเรื่องเล่าดีเด่น รางวัลประกวดคลิปสั้นช่วยเลิกบุหรี่ ปี 2566

ส่วนบรรยากาศในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567  มีการเสวนา เรื่อง“ ผลงานดีเด่นด้านการสร้างชุมชน / องค์กรปลอดบุหรี่โดยพยาบาล ประจำปี 2567 การอภิปรายพยาบาลจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในงาน ได้รับเกียรติจากผู้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบประจำปี 2567  ในระดับผู้บริหาร ได้แก่ พว.สินีนาฎ ตามวงค์ โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ระดับพยาบาลดีเด่น ได้แก่  พว.ดวงละพา กุดนอก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สกลนคร และ พว.ชฎารัตน์ เกื้อสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ดำเนินอภิปราย  : โดยมี พว.นวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายและรงองศาสตราจารย์สุปาณี  เสนาดิสัย  ได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวปิดการประชุม

Recent Posts