Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคเหนือ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ฯ จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2567

จำนวนผู้เข้าชม : 405 ครั้ง


สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จัดประชุมวิชาการ ประจำปี2567เรื่อง"พลังพยาบาล พลังสู่การดูและคุณค่า & มูลค่าของวิชาชีพการพยาบาล” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 จัดประชุมในรูปแบบ online และ onsite ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.อุบล นิวัตชัย กรรมการอำนวยการกิติมศักดิ์ และคณะกรรมการอำนวยการของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคเหนือ เข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้

ภายในงานประชุมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่พยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคเหนือ โดยมี ผศ.ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคเหนือ และผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น  ดังนี้

1. สาขาบริการพยาบาล
ประเภทผู้บริหารการพยาบาล
- โรงพยาบาลตติยภูมิ พว.พรธิดา ชื่นบาน โรงพยาบาลแพร่
- โรงพยาบาลทุติยภูมิ พว.พิมพิไล ช่างทอง โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล
- โรงพยาบาลตติยภูมิ พว.สุพัตรา ปวนใฝ โรงพยาบาลประสาท จังหวัดเชียงใหม่
- โรงพยาบาลปฐมภูมิ พว.ชุมพร เอกปิยพนธ์ โรงพยาบาลแม่ตื่น จังหวัดเชียงใหม่

2. สาขาการศึกษาพยาบาล
ประเภทผู้บริหารการศึกษาพยาบาล
สถาบันระดับบัณฑิตศึกษา
- ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ผศ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
ประเภทอาจารย์พยาบาล
สถาบันการสอนระดับปริญญาตรี
- ผศ.ดร.นิกร จันภิลม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

3. สาขาการวิจัย นวัตกรรม ทางการพยาบาล
โรงพยาบาลตติยภูมิ
- พว.จตุพงษ์ พันธ์วิไล โรงพยาบาลประสาท จังหวัดเชียงใหม่
สถาบันการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
- อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันการสอนในระดับปริญญาตรี
- อ.ดร.กฤตพัทธ์ ฝึกฝน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก


 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  คณะพยาบาลศาสตร์  สถาบันพระบรมราชชนก ในช่วงเช้าทางคณะผู้จัดงานของสมาคมฯ ได้นิมนต์พระสงค์มาเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  และในช่วงบ่ายมีการนำเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาล

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันที 2 ของงานประชุมวิชการ ได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรให้การบรรยาย ในหัวข้อ "การเพิ่มมูลค่าจากการปฏิบัติการพยาบาล และ การบันทึกทางการพยาบาล"  รวมถึง "บทบาทของสมาคมฯ ในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล และมูลค่าของการดูแลสุขภาพคนไทย" ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม นิสิตนักศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน

Recent Posts