Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำบุญครบรอบวันสถาปนาครบรอบ ๙๗ ปี อุทิศส่วนกุศลแต่ผู้มีพระคุณของสมาคม ฯ

จำนวนผู้เข้าชม : 493 ครั้ง


วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาครบรอบ ๙๗ ปี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแต่ผู้มีพระคุณของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  การทำบุญวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านประคุณพระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดศระเกศราชวรวิหารและคณะสงค์ที่มาให้พรเป็นศิริมงคลในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ถวายพวงมาลัย 

สมาคมพยาบาลฯ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคณะกรรมการอำนวยการร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงค์อุทิศส่วนกุศลแด่ผู้มีพระคุณของสมาคมพยาบาลฯ และร่วมสังสรรค์ร่วมรับประทานอาหาร

 

ประวัติการก่อตั้ง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ถือกำเนิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยดำริของพลตรีพระยาดำรงแพทยาคุณ (ชื่น พุทธิแพทย์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในขณะนั้น ท่านได้พิจารณาเห็นความสำคัญของการมีสมาคมพยาบาลขึ้นในประเทศ จึงได้เชิญพยาบาลชั้นหัวหน้าจากโรงพยาบาลศิริราช และสภากาชาดไทย ประชุมหารือที่บ้านของท่านเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2469 ผู้เข้าประชุมที่เป็นพยาบาล 7 คน ซึ่งมีความเห็นร่วมกันที่จะจัดตั้งสมาคมพยาบาล ขึ้นในประเทศ

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2470 ในขณะนั้นสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ มีชื่อเมื่อแรกก่อตั้งว่า “สมาคมนางพยาบาลแห่งกรุงสยาม” ซึ่งบ่งบอกว่าในขณะนั้นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศมีเฉพาะสตรีเท่านั้น สมาคมนางพยาบาลแห่งกรุงสยาม แม้จะได้รับการปรับเปลี่ยนชื่อตามชื่อประเทศซึ่งเปลี่ยนจากประเทศสยามเป็นประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งมิได้จำกัดผู้เข้าเรียนพยาบาลเป็นเฉพาะสตรีเท่านั้น คำว่า “นางพยาบาล” จึงเหลือเพียง “พยาบาล” อย่างไรก็ดี “สมาคมนางพยาบาลแห่งกรุงสยาม” ได้รับการยอมรับว่าเป็นสมาคมสตรีแห่งแรกที่ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศนี้ คือได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคม

โดยมีรายนามพยาบาลผู้เข้าประชุม ณ.ขณะนั้น 1.หม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ นายกสมาคม 2.นางลูกจันทร์   ลิ้มไพบูลย์ เลขานุการ 3 .นางสาวพัว สุจริตกุล(ท่านผู้หญิงพัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร) เหรัญญิก 4.นางสาวพร้อม   เศวตะโสภณ  กรรมการ 5.นางการุณ  ศิลานุราษฏร์  (อรุณ รื่นใจชน)  กรรมการ 6.นางสาวมณี  สหัสสานนท์  กรรมการ 7. นางสอางค์  เนียมณรงค์  กรรมการ


                                 


 

ในการเลือกนายกสมาคมฯ คณะผู้ก่อตั้งได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับของสมาคมฯ และได้เลือกหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ เป็นนายกสมาคมพระองค์แรก

Recent Posts