Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดการประชุมวิชาการ โครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผ้ปู่วย รุ่นที่ 15 ปี 2567

จำนวนผู้เข้าชม : 782 ครั้ง


วันที่ 1 เมษายน 2567 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดงานประชุมวิชาการโครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผ้ปู่วย ร่นุที่ 15 ปี 2567  ห้องประชุมชั้น 1 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ถนนรางน้ํา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 


 

โครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผ้ปู่วย เป็นอีก 1 ในหลายโครงการการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการพยาบาล เช่นด้านการบริหารงานในหอผู้ป่วยและในหน่วยงานได้ด้านคลินิก  ในวันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นระยะ 3 สัปดาห์ที่ 6 ของโครงการฝึกอบรบในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก นางสาวอุไรพร จันทะอุ่มเม้า รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์การพยาบาล ร่วมบรรยายให้ความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล แนะแนวการบริหารด้านการพยาบาลให้ผู้บริหารที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

Recent Posts