Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ กรรมการอำนวยการของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และกรรมการอำนวยการสมาคมฯ สาขาภาคเหนือ ได้เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลพยาบาลไทย อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

จำนวนผู้เข้าชม : 193 ครั้ง


วันที่ 11- 12 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดน่าน ศ.ดร.ศิริอร สินธุ  นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย  สาขาภาคเหนือ  รศ.อุบล นิวัติชัย  กรรมการอำนวยการสมาคมฯ กิติมศักดิ์ พร้อมด้วยกรรมการอำนวยการของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และกรรมการอำนวยการสมาคมฯ สาขาภาคเหนือ ได้เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลพยาบาลไทย อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน  โดยมีอาจารย์พิพัฒน์ พงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ และเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโรงเรียน

นอกจากนี้แล้วยังมีการฝึกอบรมแกนนำนักเรียน เรื่อง "การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ" (Basic CPR and AED) นำโดย .ดร.กรรณิการ์ กาศสมบูรณ์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  

จากนั้น .ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย  ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ  และให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง พลิกมิติการจัดการพยาบาลอัตรากำลัง ค่าบริการ และรหัสกิจกรรมการพยาบาล”  ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์  โรงพยาบาลน่าน

Recent Posts