Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี โชว์หลักสูตร “พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 4 ปี” มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตรอบรู้ มาตรฐานสากล รองรับอนาคต

จำนวนผู้เข้าชม : 81 ครั้ง


วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี  มุ่งมั่นผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน  ในระดับสากล ภายใต้อัตลักษณ์ W I S H รอบรู้ พัฒนา จิตอาสา นำพาความสุข เพื่อให้บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ก้าวเข้าสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพอย่างภาคภูมิ เพื่อความเป็นเลิศของทุกชีวิต   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)เป็นหลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสภาวิชาชีพและมีมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

มีการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ มีการฝึกฏิบัติในห้องปฏิบัตการเสมือนจริง ภายหลังสำเร็จการศึกษา  นักศึกษาสามารถสอบรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับชาติ  และนานาชาติ   อันจะเป็นการเปิดประตูบานใหญ่ในอนาคต ด้านการประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครภ์  

หลักสูตร ฯ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ในศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เน้นการคิดเชิงวิพากษ์โดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การจัดการ และพัฒนาอย่างมืออาชีพให้สามารถประกอบวิชาชีพการพยาบาลวิชาชีพทั้งภายในประเทศและองค์กรด้านสุขภาพในต่างประเทศ องค์กรด้านสุขภาพระดับชาติและองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงการประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ฯลฯ    

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะการพยาบาลในระดับสากล มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้รับบริการชาวต่างชาติ รวมถึงมีความเข้าใจในความแตกต่างด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายของผู้รับบริการ และมีทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทักษะด้านการวิจัยในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพการจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษทุกรายวิชา มีการสอดแทรกแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการทางการพยาบาลเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัย ฯ โดยต้องเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตพยาบาล ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งพื้นฐานของวิชาชีพพยาบาลและคณาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะสาขาอย่างใกล้ชิด ทั้งผ่านการฝึกประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการเสมือนจริงที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย จะช่วยสร้างความมั่นใจให้นักศึกษาเกิดทักษะและพัฒนาด้านกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) การวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการดูแลผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำมากขึ้น และให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการลงปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงทั้งในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาล และชุมชน ตลอดจนเรียนพื้นฐานการทำวิจัย ค้นคว้าสิ่งใหม่ สร้างสรรค์ผลงาน และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของพยาบาลรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพและความรู้ความสามารถในมาตรฐานระดับนานาชาติและจะได้เรียนรู้บทบาทพยาบาลผู้ประกอบการ (Nurse Entrepreneur) เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในด้านสุขภาพ ตอบสนองต่อความต้องการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง นอกจากการเรียนที่เข้มข้น

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจให้กับนักศึกษาได้มีส่วนร่วมตลอดระยะเวลา 4 ปี ส่งเสริมด้านจริยธรรมคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และการมีจิตอาสา พร้อมทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นและสังคม ท่ามกลางห้องเรียน และระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในด้านการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด  

คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  

จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในโปรแกรมคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน  อัตราค่าเล่เรียน 106,250 บาท/ภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 150,000 บาท/ภาคการศึกษา  

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-576-6700 #8229   Line: @NSCRA  FB: @nurse.pccms 


Website: https://www.facebook.com/nurse.pccms/?locale=th_TH  


 

Recent Posts