Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และงานวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567

จำนวนผู้เข้าชม : 292 ครั้ง


เมื่อวันที่16-18 กุมภาพันธ์ 2567ณ.ห้องพิมานแก้ว ชั้น 3โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและงานวิจัย และเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการเล็งเห็นความสำคัญในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน ตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมโครงการฯในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กระบวนการแนวทางการเตรียมแบบฟอร์ม ในรูปแบบเอกสารเพื่อขอรับพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) การเตรียมงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการฝึกปฎิบัติ  และเตรียมแบบฟอร์มการขอรับพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 

ในงานประชุมครั้งนี้  ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาวิทยากรร่วมบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ แนวการเตรียมเอกสารประกอบการสอน/สอบสอน ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน/สอบสอน 

การจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการครั้งนี้ คณาจารย์คณะพยาบาลและผู้ร่วมอบรมได้รับประโยชน์ได้รับความรู้ สามารถนำทักษะ การฝึกหัดการเขียนแผนเตรียมการขอตำแหน่งในส่วนเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้อย่างชัดเจน

Recent Posts