Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา และอนุกรรมการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม : 300 ครั้ง


สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย  นำโดยพว.นิภา อัยยสานนท์ นายกสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย (วาระ2567-2568)  จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารที่ปรึกษา และอนุกรรมการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ.เรือนเครือวัลย์ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงกฎระเบียบและวางแผนพัฒนาองค์กรให้มีความต่อเนื่อง  มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ยกระดับองค์กร เป็นตัวแทนวิชาชีพพยาบาลด้านการบำบัดทดแทนไต ให้เป็นองค์กรวิชาชีพระดับแถวหน้าด้านการพยาบาลเฉพาะทางไต โดยยึดพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการและงานวิจัยด้านการพยาบาลเฉพาะทางโรคไต  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการพยาบาลเฉพาะทางโรคไตสู่ความเป็นเลิศ  ส่งเสริมสุขภาพ และเผยแพร่ความรู้ด้านโรคไตสู่ประชาชน  และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิกและผู้ร่วมวิชาชีพ 


 

ภายใต้หลักคุณธรรม คิดดี ทำดี พูดดี เพื่อพัฒนาทั้งคน ทั้งงาน และคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพให้สอดคล้องกันต่อไป “Growth mindset” “ยอมรับ ปรับเปลี่ยน ไปต่อ”

Recent Posts