Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

ขอแสดงความยินดี ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่หนึ่งผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำนวนผู้เข้าชม : 300 ครั้ง


ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่หนึ่ง  ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในวาระครบ 60 ปี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2567  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2567

ดร.กฤษดา แสวงดี ท่านเป็นพยาบาลคนแรกของกระทรวงสาธารณสุข ที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาระดับกระทรวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ ระดับ 11 (ระดับสูงสุดของข้าราชการประจำ) 

หลังจากท่านจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาประชากรและการพัฒนาจาก NIDA ท่านได้ทำงาน เป็นนักวิจัยอาวุโสด้านพัฒนานโยบายกำลังคนด้านสุขภาพ ที่สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กว่า 10 ปี ก่อนที่ท่านจะมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ในปี พ.ศ.2556 และได้รับ Promote เป็นที่ปรึกษาระดับกระทรวงใน ปี พ.ศ.2559

ด้านวิชาชีพ ท่านได้รับเลือกตั้งเป็น กรรมการสภาการพยาบาล 5 วาระ ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2545 เคยดำรงตำแหน่งอุปนายกสภาการพยาบาลคนที่สอง เป็นเวลา 8 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2553-2561 ปัจจุบันดำรง ตำแหน่งอุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1

ท่านได้รับพระราชทานรางวัล”ศรีสังวาลย์” ประจำปี พ.ศ 2563 ในฐานะพยาบาลดีเด่นระดับชาติด้านผู้นำนโยบาย รวมทั้งรับรางวัลพยาบาลดีเด่นเอเชียแปซิฟิก ในฐานะผู้มีผลงานโดดเด่นในการผลักดันการแก้ปัญหากำลังคนด้านสุขภาพของประเทศ ในปี พ.ศ.2563 และท่านได้รับพระราชทานรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี พ.ศ.2564

 


อาจารย์ท่านขอมอบคติพจน์ :สร้างพลัง มีกำลังในการขับเคลื่อนหน้าที่ สู่ความสำเร็จ

สุดท้ายนี้ อาจารย์ท่านมีประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย เริ่มต้นจากการเป็นพยาบาลประจำการ อาจารย์พยาบาล นักวิชาการพยาบาล ที่กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้เขียนเอกสารตำราหลายเรื่อง  เรื่องที่โดดเด่น คือ มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล การประกันคุณภาพการพยาบาล  และการบริหารอัตรากำลังทางการพยาบาล ก่อนเกษียณอายุราชการ อาจารย์ท่านรับผิดชอบงานพัฒนานโยบาย และยุทธศาสตร์กำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข  มีผลงานการขอตำแหน่งข้าราชการตั้งใหม่  เพื่อบรรจุพยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ กว่า 6 หมื่นอัตราในช่วงระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา  ปัจจุบันอาจารย์ท่านยังคงทำงานวิจัยที่นำไปสู่การกำหนดนโยบายด้านกำลังคนสุขภาพอีกหลายเรื่อง


 

สัมภาษณ์โดย กองบรรณาฺธิการ บริษัท เอแอนด์เจ เมดิคอล จำกัด เว็ป:  www.thainursingtime.com // วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

Recent Posts