Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

ศ.คร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ ร่วมบรรยาย ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินโรงพยาบาล ในเขตบริการสุขภาพที่ 7

จำนวนผู้เข้าชม : 554 ครั้ง


เมื่อวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2567 ศ.คร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ร่วมบรรยาย เรื่อง“นโยบาย ที่มา หลักการ ความสำคัญ ของหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน” แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้าพยาบาล หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ที่เข้ามาร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือวิชาการ

พิธีลงนามที่เกิดขึ้นใน ครั้งนี้ รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินหน้าผสานความร่วมมือทางวิชาการในการจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ร่วมกับ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 7 จำนวน 12 โรงพยาบาล นำโดย โรงพยาบาลขอนแก่น, โรงพยาบาลพล, โรงพยาบาลบ้านไผ่, โรงพยาบาลชุมแพ, โรงพยาบาลร้อยเอ็ด, โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ, โรงพยาบาลเกษตรวิสัย, โรงพยาบาลเสลภูมิ, โรงพยาบาลมหาสารคาม, โรงพยาบาลบรบือ, โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลกุฉินารายณ์ ณ.ห้องเจิมขวัญ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

Recent Posts