Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

โฆษก สธ. เผย อ.ก.พ.สธ. อนุมัติกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษแล้ว กว่า 9,000 ตำแหน่ง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกได้ ภายใน ก.พ. นี้

จำนวนผู้เข้าชม : 270 ครั้ง


 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ 10,124 อัตรา ว่า ล่าสุด อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นระดับชำนาญการพิเศษแล้ว 9,596 ตำแหน่ง ตามแนวทางการสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร ซึ่งเป็น 1 ใน 13 ประเด็นการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้นโยบาย "การยกระดับ 30 บาท เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน"

นพ.สุรโชค กล่าวต่อว่า ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรร ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 8,761 ตำแหน่ง กรมการแพทย์ 656 ตำแหน่ง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1 ตำแหน่ง กรมควบคุมโรค 36 ตำแหน่ง กรมสุขภาพจิต 45 ตำแหน่ง และกรมอนามัย 97 ตำแหน่ง ส่วนที่เหลืออีก 528 ตำแหน่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ 372 ตำแหน่ง และกำหนดไม่ได้อีก 156 ตำแหน่ง เนื่องจากมีผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ครบ,มีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษแล้ว และตำแหน่งที่ขอกำหนดไม่ตรงกับกลุ่มงาน ซึ่งจะมีการตรวจสอบข้อมูลตามหลักเกณฑ์ฯ และแจ้งจังหวัดให้ดำเนินการกำหนดตำแหน่งต่อไป 

สำหรับ Timeline ของกระบวนการประเมินคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งละ 1 คน พร้อมแจ้งผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ และรายงานผลการดำเนินงานให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบต่อไป ทั้งนี้ ขอย้ำว่า กระบวนการทั้งหมดจะดำเนินการด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ. โดยเฉพาะการกระจายตำแหน่งไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมมากที่สุด นพ.สุรโชค กล่าว

Recent Posts