Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์สอนพยาบาลวิชาชีพ “หลักสูตรพยาบาลจักษุวิทยาเบื้องต้น แบบออนไลน์ METTA ONLINE TRAINING

จำนวนผู้เข้าชม : 100 ครั้ง


โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอบรมพยาบาลวิชาชีพแบบออนไลน์ METTA ONLINE TRAINING“หลักสูตรพยาบาลจักษุวิทยาเบื้องต้น สำหรับพยาบาลวิชาชีพ”โดยพัฒนานำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับพยาบาลวิชาชีพที่อยู่ต่างพื้นที่ให้สามารถเข้ามาอบรมได้ทุกที่ทุกเวลาทุกแพลตฟอร์ม และมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของโครงการโดยหลักสูตร ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลให้ได้รับหน่วยคะแนน CNEU เท่ากับ 11.5 หน่วย โดยระบบฝึกอบรมออนไลน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 การนำเสนอประเภทนวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการโอกาสครบรอบ 36 ปี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้รับคัดเลือกให้จัดทำบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร TUH Journal online Volume 8 No. 3 September – December 2023  (ISSN2985 1084)

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ทางกรมการแพทย์มีความประสงค์ที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรของแต่ละโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านต่างๆจึงผลักดันระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ร่วมพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและถ่ายทอดวิชาการฝึกอบรมให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยระบบสามารถวัดการอบรมก่อนและหลัง ผ่านกระบวนการมีผลการศึกษาวิจัยรองรับ

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) กล่าวว่าได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพยาบาลวิชาชีพ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 ทำให้การจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการฝึกอบรมให้เป็นแบบออนไลน์ ควบคู่กับออนไซต์ โดยคุณวัชรธฤต ภาทันณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้างานสารสนเทศทางการแพทย์และสาธาณสุข ภารกิจด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ร่วมกับภารกิจด้านการพยาบาล และภารกิจสถาบันจักษุวิทยา ได้พัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรมแบบออนไลน์โดยวิทยากรเป็นคณาจารย์ทางการแพทย์และคณาจารย์ทางการพยาบาล เฉพาะทางจักษุวิทยาร่วมพัฒนาหลักสูตรเรียนการสอนแบบออนไลน์  จำนวน 6 บทเรียน มีระบบการประเมินผลได้มาตรฐาน หลักสูตรรับรองจากสภาพการพยาบาล ได้รับคะแนน CNEU ได้รับได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 งานประชุมวิชาการครบรอบ 36 ปี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปี 2566 พัฒนาให้เนื้อหามีความถูกต้องในการศึกษาอบรมสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ตามนโยบายแผนพัฒนาระบบสุขภาพ Service plan สาขาจักษุ ที่มุ่งเน้นการลดความชุกตาบอด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้น 

หลักสูตรนี้เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ 13 เขตสุขภาพ และโรงพยาบาลสังกัดราชทัณฑ์ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข กรมการแพทย์ โดยดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 –2566จำนวน 3 รุ่น จำนวน 220 คน ปีงบประมาณ 2567 จะเปิดอบรมจำนวน 4 หลักสูตร 4 รุ่น แบบออนไลน์และผสมผสานกับออนไซต์ หากสนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดระบบและหลักสูตรได้ที่ www.mettatraining.com

Recent Posts