Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคกลาง ร่วมกัน จัดโครงการเด็กยุคใหม่ไร้ควันบุหรี่

จำนวนผู้เข้าชม : 1033 ครั้ง


วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2566 รองศาสตราจารย์ พลตรีหญิง ดร. สายสมร เฉลยกิตติ รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบภาคกลางแห่งประเทศไทยเป็นประธานจัดกิจกรรม “เด็กไทยไร้ควันบุหรี่” ภายใต้โครงการ เครือข่ายพยาบาลเพื่อสังคมไทยปลอดยาสูบอย่างยั่งยืน แผนงานส่งเสริมสมรรถนะของอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลในการควบคุมควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ วันที่ ณ.โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อที่เด็กมีสุขภาวะที่ดีไม่มีโรคนั้น เป็นสิ่งที่เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทยภาคกลาง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็น ประธานร่วมดำเนินโครงการเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่  และส่งเสริมการเลิกยาสูบทุกชนิด

จากผลการสำรวจ ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2564 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้น ไปจำนวน 57 ล้านคน (ศิรินทร์ณา ทัศนียรัตน์, 2564) นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กที่มีอายุระหว่าง 13-15 ปี ใช้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบเพิ่มขึ้น เกิดจากความอยากลอง และสูบตามเพื่อน โดยส่วนใหญ่ได้บุหรี่มวนแรกจากเพื่อน ร้อย ละ 46.55 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ เพศชาย การกระทำในสิ่ง ที่พ่อแม่ห้ามประจำ การไม่ได้อยู่อาศัยกับพ่อแม่ ความรู้สึกอยากทำตามเมื่อเห็นคนใกล้ชิดสูบบุหรี่หรือเห็นภาพ การสูบบุหรี่จากสื่อ และรับรู้ความสามารถตนเองในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ อยู่ในระดับไม่ดีและปานกลาง

ซึ่งจังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปร้อยละ 14.2 อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15-19 ปี (นักสูบหน้าใหม่) จังหวัดนครปฐม เพิ่มขึ้นจากปี 60 ร้อย ละ 2.18 เป็นร้อยละ 5.96 เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน (ข้อมูลจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2563) และมีเด็กและเยาวชนสูบบุหรี่เป็นจำนวนมาก จากความไม่เข้าใจที่ชัดเจนเรื่อง ผลกระทบของการสูบ บุหรี่ โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้า ดังนั้นการให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากบุหรี่ และฝึกทักษะการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ลองสูบบุหรี่ขอดังนั้นการให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากบุหรี่ และฝึกทักษะการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ลองสูบบุหรี่ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาซึ่งเป็นวัยที่สามารถอ่าน เขียน เข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายได้ ทำให้เด็ก มีความรู้ และอาจช่วยให้เด็กสามารถปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ลองสูบบุหรี่ เมื่อเด็กห่างไกลและปลอดภัยจาก บุหรี่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของเด็กในอนาคต

การเข้ารวมกิจกรรมครั้งนี้ มีตัวแทนผู้นำนักเรียนและนักเรียนระดบชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย จำนวน 400 คน จาก 4 โรงเรียนได้รับการคัดกรอง ประวัติการสูบบุหรี่ และชักชวนเข้าระบบ บริการบำบัดติดตามผลเป็นเวลา 6 เดือน เข้ารวมกิกรรม

Recent Posts